26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์พีชคณิต Algebra

26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์พีชคณิต Algebra

1 บทเรียน

13 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-ระบบสมการ  System of Equations

-พหุนามและสมการพหุนาม Polynomials And Equaions

-ทฤษฎีบทของพหุนาม Theories Of Polynomials

-พหุนามหลายตัวแปร Polynomials of several Variables

-รากที่ n Principal n-th Root

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :