PRE-MWIT&KVIS

รหัสคอร์ส :

 A0096

เนื้อหา : 26 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

บ่อยครั้งที่นักเรียนเรียนเนื้อหามามากแต่ยังทำข้อสอบไม่ได้ ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุหลักคือ 
ขาดการนำมาใช้อย่างเข้าใจ แและขาดการฝึกฝนจนชำนาญ คอร์สเรียนนี้จะช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ช่วยเสริมความรู้และเติมเต็มความั่นใจในการทำข้อสอบ
คอร์สนี้เน้นสรุปเนื้อหาสำคัญและเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เพื่อให้นักเรียน
สามารถเขียนตอบได้อย่างมั่นใจ เป็นการเรียนรู้จากบทความและฝึกการตอบคำถามแนวข้อสอบ
อัตนัยเชิงวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เทคนิคการเขียน การตอบคำถาม การคิดวิเคราะห์ 
และทบทวนความรู้เพิ่มเติมและแก้ไขก่อนตะลุยโจทย์

บทเรียน :